Общи условия за ползване на IDEA SPONSOR

С регистрацията си в платформата ideasponsor.org, посетителите приемат и се съгласяват с настоящите Общи условия за ползване.

І. Опредeления

1. Платформата IDEA SPONSOR – улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн. Платформата е разработена и поддържана от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, което има за цел:

 • да подпомага всички обществени инициативи насочени към реализирането на проекти и дейности насочени към отстояването и популяризирането на значимите обществени ценности като хуманизъм, перманентно обучение и творчество, съпричастност и подпомагане на решаването на проблемите на други членове на гражданското общество и други;
 • да провежда политика за постигане на висшите цели на гражданското общество – свобода, социална справедливост, социален прогрес, мир, сигурност и толерантност;
 • да подпомага и стимулира културно взаимодействие между различните общности;
 • да инициира и подпомага обществени инициативи насочени към образованието, трудовата заетост, кариерното развитие при младежите, здравеопазването, опазването на общочовешките, гражданските, социалните и културните права, евроинтеграцията, информационните технологии, научните изследвания, иновациите, борбата срещу дискриминацията и др.;
 • развитие, стимулиране и подпомагане на професионалния и аматьорския спорт, отдиха и туризма, както и съдействие за развитието на спортната култура и ценности, с цел достигане на спорта до младите хора и хората в неравностойно положение;
 • да подпомага хората в неравностойно положение;
 • да подпомага развитието и стимулирането на талантливи и изявени личности във всички сфери на изкуството и науката..

Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, Булстат 176636048, регистрирано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Плевенски Окръжен съд ФД № 44/2013 година, вписано в регистъра на юридическите лица осъществяващи дейност в обществена полза при Министерство на правосъдието под № 20140224003, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Кнежа, п.к 5835, обл. Плевен , ул. „Райко Даскалов“ № 106, представлявано от Петър Петров

2. Потребители – физически и юридически лица, които желаят да организират онлайн дарителски кампании за набиране на средства за подпомагане на нуждаещи се физически лица, чрез IDEA SPONSOR и/или за подпомагане организирането и провеждането на значимо обществено събитие. Организатори на кампании могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

4. Онлайн кампания – предоставяне на възможност на едно лице, което отговаря на изискванията предвидени в Общите условия за организиране и провеждане на дейности по оповестяване на съответната дарителска кампания чрез IDEA SPONSOR, популяризирането й и съответно набиране на средства, чрез IDEA SPONSOR за подпомагане на съответното лице и/или събитие.

5. Дарители – лица, които предоставят лични средства за определена онлайн кампания, чрез платформата IDEA SPONSOR  за подпомагане на всяка една организирана онлайн кампания на платформата.

6. Общи условия – настоящите общи условия на платформата IDEA SPONSOR за стартиране и поддръжка на Онлайн дарителски кампании за набиране на средства за подпомагане на нуждаещи се физически лица, чрез Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ и/или за подпомагане организирането и провеждането на значимо обществено събитие, чрез последното, представляват договор за предоставяне на услуга по създаване и поддръжка онлайн кампании на Потребителя, която услуга се предоставя от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ на Потребителя. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите, посетителите и дарителите на платформата IDEA SPONSOR. Страни по договора са Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ и Потребителят. Потребителят т заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя на платформата IDEA SPONSOR представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

ІІ. Процедура за създаване на онлайн кампания

1. IDEA SPONSOR Ви дава възможност да стартирате Онлайн дарителски кампании за набиране на средства за подпомагане на нуждаещи се физически лица, чрез Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ и/или за подпомагане организирането и провеждането на значимо обществено събитие, която кампания се администрира и поддържа и съхранява от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

2. За създаване на онлайн дарителска кампания за набиране на средства, моля натиснете тук.

3. При създаването на Вашата онлайн дарителска кампания трябва да декларирате:

 • че по подходящ начин ще оповестите уникалното наименование на кампанията на всички ваши потребители и дарители;
 • че сте съгласни, част от постъпленията по сметка на кампанията да бъдат усвоени от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ администратор на кампанията. Платформата за онлайн набиране на средства ideasponsor.org , удържа 5% от събраните средства - тези средства са предвидени за техническа поддръжка на платформата, банкови такси и комуникации с потребителите на платформата. 
 • че сте съгласни средствата по кампанията да се набират в предоставена от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, администратор на кампанията, банкова сметка, като набраната сума, намалена със стойността на определените и договорени административни разходи, ще се предостави на потребителя разкрил кампанията и/или на посочено от последното подпомагано трето физическо лице в срок от 7 (седем) работни дни след закриване на кампанията, на изрично указана от Потребителя банкова сметка;
 • че сте съгласни, приложените като доказателства документи за необходимостта от провеждането на онлайн кампания, да бъдат предоставяни на компетентните органи при извършване на проверки от тяхна страна;
 • че сте съгласни, приложените като доказателства документи за необходимостта от провеждането на онлайн кампания, да бъдат предоставяни на дарители в кампанията при поискване от тяхна страна;
 • че Ви е известна наказателната отговорност за декларираните от вас неверни данни. При създаването на Вашата онлайн дарителска кампания трябва да докажете необходимостта от провеждането на онлайн дарителска кампания, като приложите доказателства – документи, като се задължавате, заверени копия от същите да изпратите в срок от 3 (три) дни на следния адрес гр. Кнежа (5835), ул.“Райко Даскалов“ №106, област Плевен, като например епикриза, експертно заключение, удостоверение от федерация, удостоверение от институт, училище и др.

4. След натискане на бутона „Създай“ се счита, че Потребителят е създал своя онлайн дарителска кампания и приема безусловно настоящите Общи условия.

5. След създаването на онлайн дарителска кампания потребителят получава потвърждение по електронната поща.

6. За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на данни, което може да навреди на нашите Потребители, онлайн дарителската кампания, която сте създали, се счита за отворена след изпращането на потвърждение по електронна поща до Потребителя от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

7. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни.

ІІІ. Съдържание на онлайн кампанията

1. Потребителят следва сам да въведе наименованието, описанието на кампанията и необходимите за набиране средства, както и да прикачи изображения.

2. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация относно кампанията е на потребителя. Потребителят носи отговорност и за публикуваните от него данни и информация, както и всякакви други текстове, изображения и материали. Потребителят се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за публикуваната от Потребителя информация, текстове, изображения и материали.

3. Отговорността за авторските права върху прикачените изображения, текстове и други е на Потребителя. Потребителят се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.

4. Потребителят се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не е организатор на кампанията и не носи отговорност за направените дарения от страна на трети лица.

5. Потребителят се задължава да не публикува текстове, изображения и материали, които нарушават закона, морала или права на трети лица.

6. Потребителят се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност към дарителите, Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ само предлага услуга по създаване и поддръжка на онлайн дарителската кампания. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност към Потребителя, когато последният е извършил закононарушение или е увредил правата или законните интереси на трети лица.

7. Потребителят се съгласява, че при възникнал спор с трети лица или наложена санкция или друг вид наказание на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, то в този случай Потребителят се задължава да обезщети Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ за всички платени имуществени санкции, обезщетения и други разходи, резултат от недобросъвестни или незаконосъобразни действия или бездействия на потребителя, включително когато потребителят е посочил неверни данни, нарушил е правата на дарителите, авторските права на трети лица, лични данни или правилата на конкуренцията и др.

ІV. Дарения

1. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ дава възможност на потребителя сам да избере един от начините, по които дарителите ще предоставят средства в дарителската кампания.

2. Потребителят се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не е платежна институция, не предлага платежни услуги и не извършва платежни операции. Тези дейности се извършват от съответните лица, получили лиценз за предоставяне на такива услуги. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ предоставя на Потребителя техническа възможност за интегриране на описаните начини на дарения в онлайн кампанията, но Потребителят носи отговорност за осигуряване на услугите, свързани с плащанията.

3. Потребителят се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ носи отговорност пред Потребителя само и единствено във връзка с предоставянето на набраната сума по дарителската сметка на кампанията, намалена със стойността на определените и договорени административни разходи на Потребителя разкрил кампанията и/или на посочено от последното подпомагано трето физическо лице, след закриване на кампанията.

V. Поддръжка на онлайн платформата

1. При възникнал проблем с достъпа или ползването на IdeaSponsor.org, Потребителят ще уведоми Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ на email адрес: office@ideasponsor.org

2. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ ще положи всички разумни усилия за отстраняване на възникналия проблем.

3. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форс мажор, или на други причини, различни от програмна грешка, както и когато Потребителят или дарителите са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали онлайн платформата без да спазват тези Общи условия, Общите условия на съответната онлайн кампания, инструкциите и указанията на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ или разпоредбите на закона. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Потребителя, следствие на проблем с онлайн платформата.

VІ. Лични данни

1. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ е оператор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ се задължава да положи грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на Потребителите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

2. С попълването на личните данни потребителят потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с потребителя и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

3. При попълване на данните Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако потребителят е предоставил неверни или непълни данни, Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.

4. Потребителят носи отговорност за попълването на чужди лични данни.

5. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право да изпраща на Потребителите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация за други кампании. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Потребителят дава съгласие на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ да събира и други данни за Потребителя и дарителите, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на потребителите.

7. Потребителят дава на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ право на достъп, съхранение и обработка на личните данни на крайните потребители, както и всяка друга информация относно организираните кампании и цялостната дейност на потребителя. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право да сравнява всички тези параметри и да публикува по своя преценка всякаква информация и статистика за Потребителите на сайта, когато изнесените данни не нарушават разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

8. (1) Потребителят се съгласява, че “АЙДИА СПОНСОР“ има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които “АЙДИА СПОНСОР“ предлага.
(2) “АЙДИА СПОНСОР“ осигурява на Потребителя възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Потребителят упражнява това право чрез запитване по електронна поща до “АЙДИА СПОНСОР“ и чрез легитимация чрез лична карта.
(3) В случай че Потребителят не е възразил изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, “АЙДИА СПОНСОР“ има право да извършва тези действия без изричното съгласие на Потребителя. Възможността Потребителят да направи възражението по тази алинея се предоставя чрез страница Контакти на “ideasponsor.org” в Интернет.
(4) “АЙДИА СПОНСОР“ не предоставя изрична възможност на Потребителя да изрази несъгласие по този член в случаите на предоставяне на услуга на информационното общество, изрично поискана от получателя на услугата на информационното общество.

Потребителят, чиито данни се обработват от “ideasponsor.org” има право по всяко време да поиска от “АЙДИА СПОНСОР“ следното:

 • да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;
 • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.
 • заличаването на лични данни става със заявка до администратор на сайта от личния профил на Потребителя в ideasponsor.org - секция Лични данни.

Повече за нашата Политика за защита на личните данни

VІI. Права и задължения на страните

1. Потребителят разбира и се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има правото да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

2. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на платформата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали, разположени на онлайн платформата на Потребителя.

3. Потребителят няма право да добавя/конфигурира в контролния панел домейни или поддомейни, над които няма право на ползване, контрол и управление.

4. Потребителят се задължава да не публикува материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ или за трето лице. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

5. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугата, за Потребители, чиито онлайн кампании причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на платформата, включително ако Потребителят е надвишил установените от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ лимити.

6. Потребителят се съгласява да не използва предоставените му от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ услуги за изпращане на непоискани търговски съобщения (нежелана поща, спам) в нарушение на българското законодателство и правата на третите лица.

7. Потребителят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват платформата, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

8. Потребителят се задължава при отправяне на заявки за системна поддръжка или осъществяване на друга комуникация със служителите на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ да спазва добрите нрави, морала и възприетите в обичаите критерии за вежливо поведение.

9. Когато Потребителят предостави достъп за ползване и управление на неговата онлайн кампания на трети лица, той носи отговорност за действията на тези лица като за свои.

10. Потребителят носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн платформата (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил и в неговата онлайн кампания. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Потребителят незабавно трябва да уведоми екипа на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

11. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не е длъжно да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

12. Потребителят разбира и се съгласява, че Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право да преустанови достъпа на Потребителя до платформата и онлайн кампанията, ако Потребителят нарушава Общите условия или закона, като в този случай Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за загуба на данни на Потребителя или други вреди.

VІІI. Прекратяване на услугата

1. Нарушаването на тези Общи условия може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Потребителя до онлайн кампанията, без Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Потребителя.

2. Когато Потребителят ползва онлайн платформата на съответната кампания в противоречие на действащото законодателство, настоящите Общи условия или други правила, както и когато е налице основателно съмнение за такова действие или бездействие, Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право да откаже предоставянето на услугата и да преустанови достъпа на Потребителя до платформата без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

3. При горните условия Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ може по своя преценка да премахне отделни материали от онлайн кампанията на Потребителя вместо да прекрати изцяло ползването му от потребителя.

4. По собствена преценка, Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право, вместо да прекрати услугата, да изиска от Потребителя да отстрани нарушението, като Потребителят е длъжен да предприеме действия по отстраняване на нарушението до 24 часа, след като е получил уведомлението, ако Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не е посочил друг срок. До отстраняване на нарушението Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право да прекрати временно предоставянето на услугите на Потребителя. Когато Потребителят не отстрани нарушението в посочения срок, Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право да прекрати изцяло предоставянето на услугите на Потребителя. Във всички случаи Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за загуба на данни от страна на Потребителя и не му дължи обезщетение.

5. Във всички случаи Потребителят дължи на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени в следствие на нарушението.

ІX. Подаване на оплаквания и жалби

1. Потребителят има право да подаде оплакване, ако услугите на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за потребителя, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

2. Адресът за подаване на оплакване е в писмена форма е: гр. Кнежа (5835), ул.“Райко Даскалов“ №106, област Плевен

3. Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: office@ideasponsor.org.  Срокът за подаване на оплакване е 3 дни от събитието.

4. Екипът на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ ще разгледа надлежно подадените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от Потребителя.

X. Авторски права и други права на интелектуална собственост

1. Цялото съдържание на портала IDEA SPONSOR включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.2. Потребителят няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на портала IDEA SPONSOR.

2. При създаването на онлайн кампанията Потребителят не придобива каквито и да е права или лицензии върху IDEA SPONSOR, създадената от него онлайн кампания или марките на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“. Потребителят няма право да претендира каквито и да е права или лицензии върху IDEA SPONSOR, съответната онлайн кампания, отделни техни елементи или марките на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, няма право да предлага или предоставя такива права на трети лица.

3. Потребителят няма право на достъп до програмния код на онлайн кампанията и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“. Потребителят няма право да премахва или скрива информация за авторските права или правата върху марките на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

4. В случай на неизпълнение „Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право незабавно да прекрати ползването на онлайн платформата за съответната кампания от потребителя без уведомление или предизвестие, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.

5. Потребителят се задължава да осигури съгласието на крайните потребители за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

6. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ са валидни за всички трети лица, като при нарушение Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

XІ. Изменения на платформата IdeaSponsor.org

1. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право по всяко време да прави изменения и подобрения на платформата, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги, доколкото не се нарушават основните функции на онлайн кампанията.

2. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

3. В тези случаи Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителите.

XII. Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в платформата и респективно на електронната поща и адреса за контакт на потребителя.

XIІІ. Информация за посетители

Всички посетители се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ или за трето лице. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ си запазва правото да премахва и/или редактира подобни материали.

XІV. Изменение на Общите условия

1. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ си запазва правото да променя Общите условия без предварително уведомление до потребителите.

2. Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на портала, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

XV. Приложимо право

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни потребители. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, се разрешават от компетентния български съд.

 

Search