Задължителни документи за одобряването на получатели на дарения

Одобряването на Получателя на даренията - физическо лице или юридическо лице става на базата на представени от него/нея документи. Документите са основа за подписването на договор между Получателя на даренията и Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, която я управлява. По този начин ние гарантираме на дарителите, че с даренията им няма да бъде злоупотребено.

Администраторите на ideasponsor.org ще се свържат с получателя, за да поискат тези документи.

I. За лица, които набират средства за лечение в България и чужбина

II. За лица, които набират средства за изяви в България и чужбина

Задължителни документи за юридически лица

I. За организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ

II. За образователни и здравни заведения и юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели

III. За общини

 

Критерии за одобрение на съдържание

Текстовете ще бъдат редактирани и одобрявани от администратор от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“.

Няма да се допускат текстове:
• неиздържани стилистично и граматически;
• с език на омразата;
• приканващи към действия, засягащи достойнството на свързаните с каузата лица или други;
• предполагащи дискриминация.

При създаването на Вашата онлайн дарителска кампания трябва да декларирате:

  • че по подходящ начин ще оповестите уникалното наименование на кампанията на всички ваши потребители и дарители;
  • че сте съгласни, част от постъпленията по сметка на кампанията да бъдат усвоени от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“ администратор на кампанията. Платформата за онлайн набиране на средства ideasponsor.org , удържа 5% от събраните средства - тези средства са предвидени за техническа поддръжка на платформата, банкови такси и комуникации с потребителите на платформата.
  • че сте съгласни средствата по кампанията да се набират в предоставена от Сдружение с нестопанска цел “АЙДИА СПОНСОР“, администратор на кампанията, банкова сметка, като набраната сума, намалена със стойността на определените и договорени административни разходи, ще се предостави на потребителя, създал кампанията и/или на посочено от последното подпомагано трето физическо лице в срок от 7 (седем) работни дни след закриване на кампанията, на изрично указана от Потребителя банкова сметка;
  • че сте съгласни, приложените като доказателства документи за необходимостта от провеждането на онлайн кампания, да бъдат предоставяни на компетентните органи при извършване на проверки от тяхна страна;
  • че сте съгласни, приложените като доказателства документи за необходимостта от провеждането на онлайн кампания, да бъдат предоставяни на дарители в кампанията при поискване от тяхна страна;
  • че Ви е известна наказателната отговорност за декларираните от вас неверни данни. При създаването на Вашата онлайн дарителска кампания трябва да докажете необходимостта от провеждането на онлайн дарителска кампания, като приложите доказателства – документи, като се задължавате, заверени копия от същите да изпратите в срок от 3 (три) дни на следния адрес гр. Кнежа (5835), ул.“Райко Даскалов“ №106, област Плевен, като например епикриза, експертно заключение, удостоверение от федерация, удостоверение от институт, училище и др.

IDEASPONSOR.ORG има за цел да подпомага и улеснява лица, групи, социални каузи и организации с нестопанска цел за набиране на средства онлайн.

credit_cards-blue.png

Search